Regiulamin

Regulamin konta
 • 1. Definicje
 1. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 2. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 4. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 5. Sprzedawca – Mateusz Nowak, osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencyjną pod nazwą MateuszPT. Dane adresowe: Wiewiórczyn, ul. Szkolna 10, 98-100 Łask.
 6. „Polityce Prywatności” – rozumie się przez to politykę prywatności Sprzedawcy, dostępną w Sklepie Internetowym, w zakładce Polityka Prywatności;
 7. „Sklepie Internetowym” – rozumie się przez to sklep internetowy, zlokalizowany pod adresem www.mateuszpt.pl, wraz z podstronami;
 8.  „Biurze Obsługi Klienta” lub „BOK”– rozumie się przez to obszar struktury organizacyjnej Sprzedawcy, która wykonuje przewidziane Regulaminem czynności obsługi Użytkownika; kontakt z BOK możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mateuszpt.pl
 9. „Użytkowniku” – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; Użytkownikiem może być także osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat
 10. „Kliencie” – rozumie się przez to Użytkownika, który składa zamówienie Produktu;
 11. „Konsumencie” – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. „Usłudze” – rozumie się przez to jedną z oferowanych przez Sprzedawcę usług;
 13. “Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. “Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 15. “Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 16. “Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 17. “Zamówienie” – czynność zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, w oparciu o warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.
 18. „Produkcie” – rozumie się przez to jeden z prezentowanych w Sklepie Internetowym produktów;
 19. „Karcie Produktu” – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego, zawierającą informacje o Produkcie;
 20. „Koszyku” – rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu Internetowego, przeznaczoną do złożenia zamówienia Produktu;
 21. „Newsletterze” – rozumie się przez to bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, który Użytkownik może zamówić i otrzymywać periodycznie na wskazany adres poczty elektronicznej.
 22. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta, wypełniany podczas składania pierwszego Zamówienia
 23. “Formularz zamówienia” – formularz sklepu, który uprawnia Klienta do złożenia Zamówienia a jednocześnie do realizacji Umowy Sprzedaży.
 24. “Umowa zawarta na odległość” – umowa zawarta między Klientem a Sklepem bez jednoczesnej konieczności obecności fizycznej obydwu jednostek.
 25. “Dowód zapłaty” – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
 26. “Płatność” – w zależności od wybranej przez Klienta formy zapłaty, należy uiścić opłatę na konto Sprzedawcy za pośrednictwem wskazanych w niniejszym regulaminie sposobów płatności.
 • 2. Kontakt ze sprzedawcą
Mateusz Nowak, osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencyjną pod nazwą MateuszPT.
 1. Adres pocztowy: Wiewiórczyn, ul. Szkolna 10, 98-100 Łask
 2. Adres e-mail: kontakt@mateuszpt.pl
 • 3. Wymagania techniczne
Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:
  1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
  2. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;
  3. przeglądarkę internetową, przy czym dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie
 2. Użytkownik rejestrujący konto w Sklepie Internetowym lub składający zamówienie powinien dodatkowo posiadać aktualny adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 3. Użytkownik zamawiający Newsletter powinien dodatkowo posiadać:
  1. w przypadku Newslettera otrzymywanego za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej,
  2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
  3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 • 4. Rejestracja konta i logowanie w Sklepie Internetowym
 1. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji konta.
 2. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta podczas składania pierwszego Zamówienia
 3. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym wymaga zapoznania się i zaakceptowania Polityki Prywatności.
 4. Dane, podawane w czasie rejestracji konta w Sklepie Internetowym, przetwarzane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, co umożliwia zapisanie na koncie danych do wykorzystania ich w celu uzupełnienia formularza zamówienia w przyszłości, jak również dostęp do historii zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jako wymagane jest niezbędne dla utworzenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe zarejestrowanie konta). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 5. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta, może zalogować się do niego wpisując w zakładce logowania ustalony login i hasło.
 6. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 7. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 8. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@mateuszpt.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 • 5. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 • 6. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy
 1. Zamówienia są przyjmowane i realizowane przez Biuro Obsługi Klienta.
 2. Użytkownik może zamówić Produkt po zalogowaniu się do swojego konta lub bez rejestracji i bez logowania Użytkownika. Zamówienie można złożyć również telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Proces składania zamówienia rozpoczyna się od określenia ilości zamawianego Produktu i kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się w Karcie Produktu. Klient może następnie dodać do Koszyka inny Produkt, zmienić ilość Produktu, bądź go usunąć. Koszyk zawiadamia Klienta o zawartości oraz całkowitej wartości zamówienia, wraz z kosztem przesyłki. Po dodaniu Produktu należy przejść do Koszyka i finalizować zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem zwykłym,
  2. płatność kartą kredytową/karta debetową
  3. z pośrednictwem systemu PayPal
  4. płatność internetowa za pomocą systemu płatności Blue Media.
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  1. akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez kliknięcie okna z zapisem „Akceptuję regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  2. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 6. Dane podawane w trakcie składania zamówienia Produktu przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi dokonania płatności oraz doręczenia zamówienia, jak również w celu wystawienia przez Sprzedawcę rachunku lub faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu, późniejsze jej wykonanie oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia jako wymagane jest niezbędne dla złożenia zamówienia i późniejszego zawarcia umowy (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie zamówienia). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 7. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, wyłącznie poprzez stronę internetową www.mateuszpt.pl
 8. Po prawidłowym złożeniu oraz opłaceniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje dostęp online do zakupionego Produktu, za pomocą swojego Konta.
 9. Nie można użyć dwóch kodów rabatowych na jeden produkt.
 10. W trakcie składania zamówienia Klient może dodatkowo zarejestrować konto w Sklepie Internetowym lub zamówić określony rodzaj Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zamówienia.
 11. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu objętego zamówieniem następuje z chwilą kiedy Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 12. Klient otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej powiadomienia o zmianie statusu złożonego zamówienia.
 13. W ramach wykonania umowy Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę, jednak nie jest to wymagane.
 14. W przypadku opóźnienia w doręczeniu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Sprzedawca ustali przyczynę opóźnienia, a także poinformuje Klienta o przewidywanym terminie doręczenia.
 15. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub w jego doręczeniu, Klient może odstąpić od umowy.
 • 7. Zastrzeżenia
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  b)  poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  c) zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za
  pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie
  odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@mateuszpt.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie
  prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie
  stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
  Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z
  przepisów prawa.\
 • 8. Rezygnacja z zamówienia, zmiana i poprawienie błędnych danych w zamówieniu
 1. Rezygnacji z zamówienia, zmian oraz poprawiania błędnych danych w zamówieniu Klient może dokonać do chwili wysłania Produktu objętego zamówieniem.
 2. W celu rezygnacji z zamówienia, zmiany lub poprawienia błędnych danych w zamówieniu, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
 • 9. Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy jest dostępny w domenie www.mateuszpt.pl i na odpowiednich podstronach witryny po dokonaniu rejestracji konta Użytkownika. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i zakres świadczonych przez Sprzedawcę Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki składania zamówień, zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne, rozpatrywanie sporów, oraz zasady ochrony danych osobowych.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym w zakładce „Regulamin” i może zostać w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca dostarczy mu treść Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 4. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji konta w Sklepie Internetowym, zamówienia Newslettera, a także udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy oraz formularz do złożenia zamówienia Produktu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu
  2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
Nakazuje się:
  1. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  2. Korzystanie ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 1. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 • 10. Metody płatności
Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
 1. przelew bankowy – zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy:
Dane do przelewu:
Numer konta: 65 1240 3288 1111 0010 9528 5219
Nazwa banku: Bank Pekao
 1. Za pomocą karty kredytowej/karty debetowej
 2. szybkie płatności internetowe PayPal
 3. System płatności online Blue Media.
 
 • 11. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (dotyczy Konsumenta)
Produkty cyfrowe:
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego, nastąpiło przed upływem czasu odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Klientowi przysługuję zwrot środków pieniężnych jeżeli po miesiącu przestrzegania zaleceń zawartych w ebooku „50 przepisów – sam buduj swoją własną dietę” nie będzie widać efektów odchudzania. Aby klient mógł uzyskać zwrot jest zobligowany do przestrzegania zaleceń zawartych w ebooku oraz przesyłania na wskazany adres tygodniowych raportów przez okres jednego miesiąca.
 
 • 12. Reklamacja z tytułu świadczonej Usługi
 1. Reklamację z tytułu świadczonej Usługi należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
 4. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 
 • 13. Newsletter
 1. Użytkownik może zamówić Newsletter Sklepu Internetowego, który otrzymywać będzie periodycznie na wskazany adres poczty elektronicznej. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.
 2. W celu zapisania się do Newslettera otrzymywanego na adres poczty elektronicznej należy uzupełnić wskazany formularz na stronie dostępny na stronie internetowej.
 3. Do Newslettera otrzymywanego na adres poczty elektronicznej można zapisać się podczas składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
 4. Dane przetwarzane są w dostarczania Użytkownikowi Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia newslettera jako wymagane jest niezbędne dla zamówienia usługi i zawarcia umowy o jej świadczenie (bez podania tych danych nie będzie możliwe zamówienie newslettera). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 5. Użytkownik może w każdym czasie bezpłatnie zrezygnować z Newslettera (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Żądanie należy skierować w formie pisemnej do Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta. Jak również opcja rezygnacji jest dostępna w wiadomościach przychodzących drogą mailową.
 
 • 14. Profile Sprzedawcy w serwisach społecznościowych.
 1. Sprzedawca prowadzi profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Youtube oraz Instagram przeznaczone do publikowania informacji o Sprzedawcy, oferowanym przez niego Produkcie lub Usłudze, bądź prowadzonych przez niego akcjach promocyjnych. Niektóre serwisy dopuszczają ponadto możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorcę lub obserwatora profilu. Informacja o prowadzonych przez Sprzedawcę profilach dostępna jest na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 2. Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu Sprzedawcy, publikować własne treści, bądź prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis formy aktywności, należy posiadać konto w tym serwisie oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony. Odbiorca lub obserwator może zrezygnować z Usługi w każdym czasie (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu.
 3. Odbiorca lub obserwator profilu Sprzedawcy zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez właściwy serwis społecznościowy, jest niezbędne dla korzystania z Usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi). Dane przetwarzane będą przez czas, w którym odbiorca lub obserwator korzysta z Usługi, przy czym treści lub inne formy aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu Sprzedawcy, publikowane będą do czasu usunięcia jego profilu, bądź usunięcia tych treści lub aktywności.
 5. Pozostałe warunki korzystania z właściwego serwisu społecznościowego określone są w regulaminie tego serwisu.
 
 • 15. Ochrona danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Mateusz Nowak prowadzący działalność nieewidencyjną pod nazwą MateuszPT, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Skontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@mateuszpt.pl
 2. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odbiorcą danych może być podmiot świadczący na rzecz Sprzedawcy usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, operator platformy sklepu internetowego, dom składowy przygotowujący zamówienie do realizacji, operator systemu płatności obsługujący wybraną przez Klienta formę płatności, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, operator ankiety po sprzedażowej, którą Klient zdecyduje się wypełnić, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, marketingowe lub prawne.
 3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W sytuacjach przewidzianych prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Żądania w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 6. Informacje o celu, podstawie prawnej, wymogu podania oraz czasie przetwarzania danych określone są w punktach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych.
 
 • 16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dotyczy Konsumenta)
 
 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 25, z późn zm.).
 3. Konsument może także zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 
 • 17. Ochrona praw autorskich
 1. Wszystkie Produkty oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.mateuszpt.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.mateuszpt.pl, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 4. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są utworem w rozumieniu przepisów prawa własności intelektualnej, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.].
 5. Kupujący zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem Sklepu Produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do nabytych przez niego Produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Kupującemu na mocy licencji Kupującego, o której mowa w dalszych punktach niniejszego paragrafu.
 6. Kupujący ma prawo korzystać z Produktów tylko i wyłącznie na własny użytek.
 7. Kupujący może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.
 8. Kupujący nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  2. ingerowania w zawartość Produktów,
  3. publikacji, dystrybucji, powielania Produktów,
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,
  5. oddawania w najem Produktu,
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.
 9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o naruszeniach, o których mowa w powyższych punktach, Sprzedawca wezwie Kupującego do usunięcia skutków naruszeń na koszt Kupującego. W przypadku niedostosowania się Kupującego do wezwania Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Kupującego wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia licencji Kupującego lub innych praw do Produktu.
 10. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
 11. udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
 12. publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 13. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 14. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt,
  w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 15. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać
  się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 17. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).
 18. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.
 
 • 18. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawień przyznanych Konsumentowi.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca może zmienić Regulamin z następujących przyczyn:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej;
  2. konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
  3. zmiana danych teleadresowych, adresów poczty elektronicznej, nazw lub numerów identyfikacyjnych użytych w Regulaminie;
  4. zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  5. zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  6. zmiana warunków technicznych korzystania ze Sklepu Internetowego lub świadczonych Usług.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania w Sklepie Internetowym. Jednocześnie, z co najmniej 14-dniowym uprzedzeniem, Sprzedawca powiadomi Użytkownika posiadającego zarejestrowane konto lub zamawiającego Newsletter o zmianie Regulaminu.
 6. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie zrezygnować z Usługi (także po wejściu w życie zmian), w szczególności usunąć konto w Sklepie Internetowym lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym).
 10. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówienia Produktu złożonego w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tych zmian. Takie zamówienie realizowane będzie na warunkach Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w czasie złożenia zamówienia.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 18.04.2022r.